Jdi na obsah Jdi na menu
 


... sa vyspovedal o svojom momentálnom šťastí, o tom ako sa s Nicole cítia ako najšťastnejší na svete, ako malá Harlow rýchlo rastie, aká je nevinná, aký je svet zlý, ešte raz vyjadril sústrasť Heathovej rodine... to všetko a ešte viac sa dočítate, ak viete po anglicky (nie je to tak ťažké, určite porozumiete, aj ked´ neviete nejako extra po anglicky, že o čom asi točí :P). Kuknite tie šupaa fotky- vidíte aký je šťastný? :) Už sa teším, ked´ malá bude navlečená do tých vecí, nech už vyzerá akokoľvek! A pod nimi je už vyššie spomínaná Joleova výpoved´. 

She’s already growing to fast! So I am at home writing this blog before i head to the DCMA store, and then the DEAD EXEC studio to work. I swear it’s so hard to leave during the day, but always so rewarding to come home to the little family. I’ve always been a guy who loves to love.Probably one of the things that define me outside of my work is LOVE. I had no idea what love even was until Harlow came along.

Me and her mother feel like the luckiest two people alive right now. This time in our life has been amazing. We both look at our little girl every single moment everyday and know there is nothing we wouldn’t do to protect her and her perfect little innocence. It seems like you turn on the tv, or get online and its all bad news.

We dont want her to know any of that yet. I actually never want her to know any of the pain and suffering we see out in the world everyday,  or how harsh people can be as a result of it. Having this baby has really made me realize we all start out that way, then somewhere along the way something happens and people go one way or the other. But all started out sweet and innocent just like my little daughter. The world could really make you bitter if you let it, but thats where music, and art come in to save the day.

You’ve got to surround yourself with the things you love. The whole point to DCMA and this site is a bunch of us friends doing what we love, surrounding ourselves with positivity. I want my kid to grow up around that.

My heart goes out to Heath ledger’s family. Too young. too soon. too loved to be gone. It almost seems pointless to say this with the state of the media today, but i hope people will respect what his child and her mother are going thru right now and give them space. May God be with them.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

hehehehhe

(monnynka, 8. 2. 2008 21:18)

Ona má už rastúci postiť sa! Tak ja cítim sa ako doma písanie tohoto bloku pred i stojím v čele k DCMA skladu, a potom mŕtvy ÚRADNÍK ateliér pracovať. Ja prisahám to je tak tvrdo opustiť počas dňa, ale vždy tak odmeňujúci prísť domov, k malej rodine. Ja som vždy chlap ktorý miluje ľúbiť.Pravdepodobne jeden z vecí, ktoré definujú mi | mne mimo mojej práce je láska. Ja som nemal žiadnu predstavu o tom, čo láska dokonca bol do tej doby, než Harlow prišiel vedľa.

Mi | mne a jej matka cíti sa ako najšťastnejších dvoch ľudí živých hneď. V tomto čase v našich životoch prekvapujúcich. My dva pozeráme sa na naše dievčatko každý jednodielny moment každodenný a pozná nie je tam nič my by sme nedoviedli chrániť ju a ju zdokonaliť malú nevinnosť. To zdá sa tak ako vy zapnete televíziu, alebo dostať online a to všetké zlé správy.

My vezmeme na seba priať si jej poznať hociktorý z to ešte. Ja skutočne nikdy nechcem jej poznať hociktorý z bolesti a útrapy my vidíme vonku na svete každodenný, alebo ako príkri ľudia môže byť následkom toho. Majúci toto dieťa má naozaj urobil ma uvedomiť si my všetci dáme sa tadiaľ, potom niekde po ceste niečo sa stane a ľudí idú tak či inak. Skoro dať sa sladká a nevinná práve ako moja malá dcéra. Svet mohol naozaj urobil vy horký ak vy ste nechali to, keby že kde hudba, a umenie vstúpte na šetrenie dňa.

Vy musíte obklopiť sebe s vecami milujete. Celý bod DCMA a tejto stránke je chumáč z nás priatelia vykonaním čo my ľúbime, okolitý sebe s pozitivitou. Ja chcem moje decko dorastať dookola to.

Moje srdce chodí von vres prevádzkovej- ovo rodine. Príliš mladý. príliš skoro. príliš milovaný byť mŕtvy. To skoro zdá sa zbytočný povedať tento s štátom médií dnešok, ale i dúfajú ľudí budú rešpektovať čo jeho dieťa a jej matka ide cez hneď a dať im priestor. Májový Boh byť s ich.

tak toto sa stane ked to dam prelozit... radsej nie!!!!!